Rotareiden viisi palveluväylää

Rotary International on liike- ja ammattialoilla johtavassa asemassa tai itsenäisinä asiantuntijoina työskentelevien palvelujärjestö. Siihen kuuluu yli 1,2 miljoonaa rotaria 33.000 rotaryklubissa yli 200 maassa. Suomessa rotaryklubeja on yli 300 ja niihin kuuluu noin 12.000 jäsentä. Itä-Suomen kattavassa rotarypiirissä on 51 rotaryklubia ja n. 1.800 rotaria.

 

Rotarien pyrkiessä toteuttamaan omaksumiaan tavoitteita toiminta kanavoituu viidelle ns. palveluväylälle. Nämä ovat :

 

1. KLUBIPALVELU

Klubipalveluväylän toiminta muodostuu sen komiteoiden suunnittelemista ja toteuttamista ohjelmista. Seuraavassa klubipalvelun osa-alueiden päätehtävät käsitellään yhteenvedonomaisesti.

Jäsenyys

Jäsenyyskomitean päätehtävä liittyy uusien jäsenten rekrytointiin. Komitea tutkii jäsenehdokkaiden taustat ja muodolliset jäsenyysedellytykset ja antaa hallitukselle lausunnon jäsenyyskelpoisuudesta.

Jäsenyyskelpoisuuden arviointia ohjaa klubin hallituksen jäsenhankintastrategia, joka tähtää mahdollisimman hyvät toimintaedellytykset omaavaan jäsenistöön. Muita jäsenkriteereitä ovat tulevan jäsenen

· luonteenominaisuudet

· palveluhenkisyys

· maine

· taustayhteisön luonne

· asema (johtava asema)

Myös jäsenen tosiasialliset edellytykset osallistua aktiivisesti rotarytoimintaan ovat yksi valintakriteereistä.

Tarpeen mukaan klubi voi myös asettaa jäsenlisäyskomitean tukemaan hallitusta ja jäsenyyskomiteaa näiden työssä.

Luokitteet

Luokitekomitean tulee tehdä klubin toiminta-alueelta perinpohjainen luokitetutkimus ja tarkistaa se vuosittain. Komitea valvoo luokitteiden oikeellisuutta, ja jäsenten luokitteet oikaistaan tarvittaessa.

Klubilla tulisi olla tasapainoinen jäsenistö, jossa mikään toiminta tai ammatti ei ole vallitseva. Samassa luokitteessa saa olla korkeintaan viisi jäsentä. Jos klubissa on yli 50 jäsentä, luokitteessa saa olla enemmän kuin viisi jäsentä, ei kuitenkaan enempää kuin 10 % klubin aktiivijäsenten määrästä. Luokitekomitean tulee edistää tasapainoisen jäsenistörakenteen saavuttamista.

Läsnäoloasiat

Läsnäolokomitean päätehtävänä on opastaa ja valvoa klubin jäseniä läsnäolovelvoitteen täyttämisessä. Läsnäolo on klubin aktiivisuuden mittapuu ja avainasemassa myös palvelutavoitteiden täyttämisessä.

Läsnäolosäännön mukaan jäsenen on osallistuttava vähintään 50 %:iin kokousten määrästä ja kuhunkin kokoukseen vähintään 60 % sen kestosta. Jäsen voi korvata poissaolon oman klubinsa kokouksesta 14 päivän aikana ennen kokousta tai 14 päivän aikana kokouksen jälkeen osallistumalla

· toisen klubin kokoukseen

· Rotaryn järjestysmuodossa mainittuihin RI:n tai rotarypiirin tapahtumiin

· klubin hallituksen kokoukseen tai sen jäsenenä palvelukomitean kokoukseen

· klubin hallituksen hyväksymään tehtävään.

Viikkoselosteet

Viikkoseloste toimii klubin jäsenten välisenä yhdyssiteenä ja kertoo jäseniä koskevista uutisista. Viikkoselosteen kautta dokumentoidaan klubin tapahtumat ja jaetaan rotarytietoutta. Julkaisun päätehtävä on innostaa rotareita osallistumaan klubin toimintaan.

Toveruus

Toveruus on aina ollut rotaryn kantava voima. Toveruuskomitean työ keskittyy siksi klubin jäsenten välisen toveruuden kehittämiseen sopivin toimintamuodoin. Uusien jäsenien perehdyttäminen on tärkeä viihtyvyyttä ja tuttavuutta edistävä tekijä. Myös merkkipäivien ja jäsenten rotarytekojen huomioon ottaminen edistää yhteishenkeä.

Vieraiden vastaanotto on toveruuskomitean tärkeä tehtävä. Vieraileville rotareille järjestetään lämmin vastaanotto ja heidän toivomuksensa tiettyjen isäntäklubin jäsenien tapaamisesta pyritään täyttämään.

Ulkomaisten vieraiden hyvä hoitaminen edellyttää kaikilta kielitaitoisilta isänniltä valppautta, huomaavaisuutta ja toverihenkeä.

Takkaillat

Takkailta on rotarytoveruuden kehittämiseen tähtäävä toimintamuoto. Sen ideana on rotarien kokoaminen vapaamuotoiseen yhdessäoloon syventymään johonkin keskeiseen rotaryaiheeseen. Takkailta sopii erityisen hyvin työryhmien tai rotariperheiden tapaamismuodoksi.

Rotarylehdet

Julkaisukomitean tehtävä on virittää rotareiden kiinnostusta virallisiin rotaryjulkaisuihin. Julkaisujen esittelyt ja aktiivinen vuorovaikutus niiden toimitusten kanssa avartaa rotarymaailmaa. Rotarymaailmassa julkaistaan noin 20 virallista ja kymmenkunta epävirallista lehteä. Julkaisuista Pohjoismaiden rotarien oma virallinen alueellinen julkaisu Rotary Norden on erikoisasemassa. Lehti painottaa artikkelitarjontansa Pohjoismaiden rotarien kiinnostuksen mukaisesti ja valitsee aiheensa sekä Pohjoismaista että koko rotarymaailmasta.

Rotarylehti on jäsenmaksuun sisältyvä jäsenetu. Jokaiselle rotarille tilataan aina yksi virallinen rotarylehti, Pohjoismaissa Rotary Norden.

Suomessa monet klubit julkaisevat jäsenkunnalleen myös omia tiedotuslehtiään ja tiedotemonisteitaan.

Talousasiat

Klubin taloudenhoidosta vastaa sen taloudenhoitaja, joka on yleensä klubin hallituksen jäsen. Taloudenhoitaja laskuttaa ja kerää jäsenmaksut ja huolehtii muutenkin klubin juoksevasta taloudenpidosta. Taloudenhoitaja vastaa myös klubin suoritusten maksamisesta piirilleen, Suomen Rotarylle ja Rotary Internationalille. Jäsenmaksusta kerrotaan lisää rotaryklubin jäsenyyttä koskevassa jaksossa.

Klubikokousten ohjelmat

Klubin ohjelmakomitea avustaa hallitusta vuosiohjelman laatimisessa. Yksityiskohtainen ohjelma rakennetaan usein puoleksi vuodeksi kerrallaan. Ohjelmavastuu edellyttää neljän palveluväylän tasapuolista esilletuomista ja säännöllisten viikkokokousten järjestelyistä huolehtimista. Kokousten laatu vaikuttaa jäsenten läsnäoloon ja vieraiden osoittamaan arvostukseen.

Monet klubit painattavat ohjelmansa taskumuistion muotoon. Tällä tavoin ohjelmatarjonta on hyvin tiedossa. Samaan korttiin painetaan usein myös jäsenten yhteystiedot.

Suhdetoiminta

Klubin suhdetoimintakomitea on tärkeä yhdysside ympäröivään yhteiskuntaan. Jokainen organisaatio tarvitsee menestyäkseen toimintaympäristönsä arvostuksen. Rotarytoiminnalla on eettisen pohjansa ja omaksumiensa ihanteiden vuoksi erinomaiset lähtökohdat tulla arvostetuksi ja halutuksi toimintamuodoksi. Tämä edellyttää, että muillakin kuin rotareilla on tietoa toiminnasta ja sen tavoitteista. Tällaisen tiedon jakaminen on suhdetoimintakomitean keskeinen tehtävä.

Jokainen rotari on oman lähipiirinsä paras suhdetoimintahenkilö. Suhdetoimintakomitea voi työskennellä suunnitelmallisesti muun muassa tiedotusvälineiden ja päätöksentekijöiden myönteisen huomion kiinnittämiseksi rotarien pyrkimyksiin.

Rotarytietous

Rotarytietouskomitean tehtävänä on jakaa tietoa rotarytoiminnan mukanaan tuomista oikeuksista ja velvollisuuksista niin uusille rotareille kuin kokeneemmillekin jäsenille. Rotarytietoutta jaetaan sekä suullisessa että kirjallisessa muodossa. Tietoisku (3-5 minuuttia) rotarysta jokaisen kokouksen alussa lisää tehokkaasti jäsenten tietoja rotarysta. Rotarytietouden lähteitä ovat Rotaryn käsikirja (MOP), kuvernöörien kuukausikirjeet, klubien viikkoselosteet, rotarylehdet ja muut rotaryjulkaisut.

 

2. AMMATTIPALVELU

Ammattipalvelun ihanteen rotarit haluavat toteuttaa vaalimalla liike- ja ammattimoraalia, pitämällä arvossa kaikkea hyödyllistä työtä, opastamalla jokaista rotaria näkemään oman ammattinsa tilaisuutena palvelemiseen, innostamalla jokaista rotaria toteuttamaan palvelemisen ihannetta yksityiselämässään, ammatissaan ja yhteiskunnan jäsenenä.

Neljän kysymyksen koe

Rotarit ovat omien alojensa eturivin edustajia. Heidän asemansa ja käyttäytymisensä luovat pitkälti sen hengen, joka leimaa myös heidän toimintaympäristöään. Neljän kysymyksen kokeen(ks. yllä) syventäminen ja soveltaminen on keskeinen ammattipalveluväylään kuuluva työkenttä.

Liike- ja ammattialoilla toimivien rotarien eettinen julistus

Liike- ja ammattialoilla toimiville rotareille määriteltiin kahdeksan kohdan eettinen julistus vuonna 1989 Singaporessa pidetyssä sääntövaltuuskunnan kokouksessa. Chicagossa 30-luvulla syntyneen Neljän kysymyksen kokeen ja ns. Singaporen julistuksen väliin mahtuu lähes 60 vuoden kehityskaari.

Singaporen julistus

Liike- ja ammattialalla toimivana rotarina minun velvollisuuteni on

· suhtautua omaan ammattiini tilaisuutena palvella

· noudattaa uskollisesti oman ammattini eettisten ohjeiden kirjainta ja henkeä, oman maani lakeja ja oman yhteisöni moraalisääntöjä

· tehdä kaikkeni kohottaakseni ammattini arvostusta ja edistääkseni korkeimpia eettisiä arvoja omassa ammatissani

· olla rehellinen ja tasapuolinen työnantajaani, työntekijöitäni, yhtiökumppaneitani, kilpailijoitani, asiakkaitani ja yleisöä kohtaan sekä kaikkia niitä kohtaan, joihin olen liike- tai ammattisuhteessa

· kunnioittaa ja arvostaa kaikkia yhteiskunnalle hyödyllisiä ammatteja

· 6. tarjota ammattitaitoni avuksi yritettäessä löytää työmahdollisuuksia nuorille, pyrittäessä auttamaan erityisongelmista kärsiviä ihmisiä ja kehitettäessä paikkakuntani asukkaiden elämänlaatua

· olla rehellinen markkinoinnissani ja edustaessani liike- tai ammattialaani yleisön edessä

· olla pyytämättä muilta rotareilta ja olla suomatta heille sellaista etuoikeutta tai etua, jota en tavallisesti soisi muille liike- tai ammattikumppaneilleni.

Ammattipalvelukomitea

Ammattipalvelukomitea laatii suunnitelmat, joilla klubin jäseniä voidaan auttaa omaksumaan ja soveltamaan rotarien eettisiä linjanvetoja omilla toimialoillaan. Tässä toiminnassa korostuvat hyvät kauppatavat. Ainoa arvostuksen mitta ei ole menestyminen vaan myös tapa, jolla menestystä on hankittu. Rehti kilpailuhenki ja eri ammateissa toimivien ihmisten arvostaminen ovat tärkeitä arvoja.

Tältä osin ammattipalveluväylän tavoitteet ovat yhdenmukaisia nykyajan liike- ja ammattielämän korostaman laatuajattelun ja lisääntyvästi ihmisten perustarpeiden ja omaa ammattiosaamista painottavien päätöksentekomallien kanssa.

Ammattipalveluväylän eettiset linjanvedot ovat myös hyvin lähellä rotarytoiminnan juuria. Paul Harrisin perustaman toiminnan ensimmäisiä virikkeitä oli nimenomaan liike-elämässä vallitsevien toimintatapojen parantaminen.

Työsuhteet

Oikeudenmukaisuus, vilpittömyys ja työelämän sääntöjen kunnioittaminen ovat tärkeitä tekijöitä työpaikkamoraalin kehittämisessä. Työnantajien ja työntekijöiden välejä säädetään nykyään monin sopimuksin ja menettelytapasuosituksin. Tärkeintä niiden toimivuuden kannalta on usein niiden hengen eikä vain kirjaimen noudattaminen.

Työsuhdekomitean tehtävänä on huolehtia siitä, että sen toimialaan liittyviä asioita valaistaan klubissa esimerkein, keskusteluin ja työpaikkavierailuin.

Aikamme kilpailuasetelmat ja työmarkkinoilla laadittujen pelisääntöjen sitovuus eivät juuri salli laajamittaista improvisointia. Omaksuttujen tapojen noudattaminen on pääsääntö. Kuitenkin asennoitumisella, avoimuudella ja uudistamishalulla voidaan aikaansaada paljon myönteistä kehitystä sellaisillakin alueilla, joita sopimukset rajoittavat. Työelämän kehittäminen ei ole läheskään valmis asia, ja rotarit voivat omalla paneutumisellaan ja osaamisellaan myötävaikuttaa entistä paremman käytännön muodostumiseen.

Ammatinvalinnan tukeminen

Nuorisotyöttömyys on nykyisin suurimpia yhteiskunnallisia haasteita. Rotareilla on suuri tehtävä edessään, kun he osaltaan lähestyvät tätä ongelmaa. Suomen rotarien keski-ikä on noin 58 vuotta. Tämä merkitsee, että useimmilla heistä elämän lähtökohdat ovat tyystin toisenlaisessa ympäristössä kuin aikamme nuorilla.

Elämänuran valitseminen, ammattikoulutuksen hankkiminen ja yleensä hakeutuminen ammattikoulutukseen ovat nuorille - ja myös monille uudelleenkoulutettaville aikuisille - hyvin vaikeita kysymyksiä. Opinto-ohjaus kaipaa kehittämistä, ja käytännön työelämässä pitkään mukana olleet, realiteetit tuntevat rotarit voivat olla tässä merkittävästi avuksi.

Työpaikkakäynnit

Rotarytoiminnan alkuaikoina ensimmäiset rotarit kokoontuivat toistensa työpaikoilla. Toisten toimintaympäristön tunteminen oli omiaan edistämään kanssakäymistä ja yhteisymmärrystä. Myös meidän aikanamme tutustuminen eri ammattikuntien työympäristöön avartaa käsityksiä eri aloilla vallitsevista työskentelytavoista, niiden käytössä olevista voimavaroista, mahdollisuuksista ja rajoituksista.

Eri yhteiskuntaryhmien ymmärrys toisiaan kohtaan ei pitkälle edenneen erikoistumisen aikana ole enää paras mahdollinen. Yksityisen sektorin yrittäjän ja julkisen sektorin virkamiehen ei aina ole helppo ymmärtää toistensa toimintaa. Tutustuminen todellisiin jokapäiväisiin työoloihin edesauttaa keskinäisen ymmärryksen syntymistä.

Nuorten ja opiskelijoiden työpaikkavierailut vaikuttavat samansuuntaisesti ja auttavat tulevan elämänuran valitsemisessa.

Ammatilliset suhteet

Yksi rotarytoiminnan vahvuuksista on siltojen rakentaminen eri ammattikuntien edustajien välille. Ammattipalvelukomitea voi tältä osin rakentaa klubille todella antoisan ohjelman. Myös liike-elämä korostaa palvelemisen aatetta pyrkimällä palvelemaan asiakkaitaan hyvin.

Tiedot eri ammattikunnista myötävaikuttavat niiden arvostamiseen, mikä puolestaan luo edellytykset hyvälle ammatilliselle käyttäytymiselle. Tiedon tarjoaminen avaakin ammattipalvelukomitealle haastavan työkentän.

Rotaryn vapaaehtoiset

Rotarit ovat Rotarysäätiön puitteissa ja sen ulkopuolellakin organisoineet monia vapaaehtoisuuteen perustuvia ammatillisia palveluprojekteja eri puolille maailmaa. Usein ne ovat liittyneet katastrofeihin, kuten sotaan ja onnettomuuksiin, mutta usein myös pitkäjänteiseen toimintaan rauhanomaisissa oloissa.

Viimeksi mainittuja edustaa pohjoismaisten lääkärien muodostama Lääkäripankki. Tämän ideana on lääkäreiden lähettäminen määräaikaisiin palvelutehtäviin kehitysmaihin. Tällä toiminnalla on ratkaistu monia yhteiskunnallisia ja ammatillisia pulmia, mikä on tuonut rotarylle huomattavaa goodwilliä.

 

3. YHTEISKUNTAPALVELU

Rotaryn yhteiskuntapalvelu kohdistuu ensisijaisesti lapsiin ja nuorisoon. Rotaryklubeilla on hyvät edellytykset monipuoliseen palveluun jo senkin vuoksi, että rotarit edustavat monia ammatteja. Usein tärkeän toimenpiteen toteuttaminen perustuu nimenomaan asiantuntemukseen. Yleisenä rotaryn yhteiskuntapalvelun tavoitteena on yhteiskunnan jäsenten elämisen laadun parantaminen.

Esimerkkejä yhteiskuntapalveluun kuuluvista toiminta-alueista:

· Nuorison tukeminen

· Huumeiden vastainen toiminta

· Luonnonsuojelu

· RYLA

· Stipendit ja apurahat

· Opiskelijavieraat

· Vammaisten auttaminen

· Vanhuksista huolehtiminen

· Lukutaidon parantaminen.

Klubissa toimii yhteiskuntapalvelun komitea. Sen tehtävänä on tutkia, millaista palvelutoimintaa klubin toiminta-alueella mahdollisesti tarvitaan ja seurata olosuhteiden ja tarpeiden kehittymistä.

Rotarien yhteiskuntapalvelu ei pyri kilpailemaan yhteiskunnan sosiaalitoimen tai hyväntekeväisyysjärjestöjen kanssa. Rotarit toimivat pikemminkin tarpeiden kartoittajina, toimenpiteiden käynnistäjinä ja innostamalla yksilöitä toimimaan.

Yksittäisissä projekteissa rotarit voivat esiintyä myös toteuttajina. Kansainvälinen PolioPlus-ohjelma, joka tähtää polion eliminoimiseen maailmasta, on näistä huomattavin esimerkki.

Lukutaidon edistäminen

Rotaryklubit pitävät yhtenä keskeisenä tavoitteenaan lukutaidon edistämistä omissa toimintaympäristöissään ja maailmanlaajuisesti. Rotarit ryhtyvät omalta osaltaan toimenpiteisiin tämän tavoitteen saavuttamiseksi ja osallistuvat myös soveltuvin osin muiden organisaatioiden vastaavaan toimintaan.

Käytännön toimenpiteet

Rotarien yhteiskuntapalvelujen asteikko on hyvin laaja. Nuorison ohella toiminnan kohteena ovat myös vanhukset ja vammaiset, huumeiden vastustaminen, ympäristönsuojelun edistäminen ja muut yhteiskunnalliset hankkeet, kuten tämän jakson alussa on luetteloitu.

Yhteiskuntapalvelun yleisenä piirteenä onkin omasta toimintaympäristöstä huolehtiminen yhdessä muiden yhteiskuntatahojen kanssa.

Tässä yhteydessä on korostettava, että rotaryjärjestö on pitänyt etäisyyttä poliittisiin kysymyksiin. Rotaryklubeissa voidaan toki keskustella politiikasta, kunhan pidetään huoli eri näkökantojen tasapainoisesta esilletuomisesta. Yksityishenkilöinä rotarit osallistuvat yhteiskunnan jäseninä yhteisten asioiden hoitamiseen myös politiikan areenalla. Siellä he eivät kuitenkaan edusta rotaryjärjestöä vaan ainoastaan omaa itseään tai muita taustaryhmiään.

 

4. KANSAINVÄLINEN PALVELU

Rotary on kansainvälinen organisaatio. Sen jäsenkunta muodostuu yli miljoonasta vaikuttajayksilöstä eri puolilta maailmaa. Toiminnan luonne on samanaikaisesti sekä yleismaailmallista että hyvinkin paikallista.

Kansainvälisen palvelun merkitys korostuu yhdentymiskehityksen myötä.

Yhteydenpito yli rajojen on tunnusomaista aikakaudellemme. Rotaryliikkeen maailmanlaajuiset toiminnot kuuluvat kansainväliselle palveluväylälle. Painopiste on kansainvälisessä nuorisovaihdossa ja Rotarysäätiön toiminnassa.

Kansainvälinen yhteiskuntapalvelu

Kansainvälinen yhteiskuntapalvelu keskittyy kohdemaiden kouluolojen, terveysolojen ja sosiaaliolojen kehittämiseen. Kantavana ideana on, että kehittyneiden maiden klubit tukevat kehittyvien maiden klubien yhteiskunnallisia hankkeita. RI toimii vuorovaikutuksen edistäjänä myös siten, että se ylläpitää kontaktitiedostoja sekä tarjoutuvista että vastaanottavista klubeista.

Rotarymaiden yhteistyökomiteat

Rotarymaiden yhteistyökomiteat syntyvät sellaisten piirien välille, joilla on yhteisiä intressejä eettisissä, sivistyksellisissä tai aineellisissa asioissa. Aloitteentekijöinä ovat kuvernöörit. Tämä toiminta tähtää yhteisymmärryksen laajentamiseen yli kansallisten rajojen kannustamalla rotareita vierailemaan toistensa maissa ja kodeissa. Toimintaa voidaan edelleen syventää yhteisillä kansainvälisen yhteiskuntapalvelun hankkeilla.

Kansainväliset ammatti- ja harrastusryhmät

Rotarit, joilla on samoja harrastuksia tai jotka toimivat samoilla liike- tai ammattialoilla, ovat järjestäytyneet ryhmiksi kansainvälisen toveruuden ja palvelemisen edistämiseksi. Nämä ryhmät toimivat itsenäisesti, mutta toiminnan tulee olla sopusoinnussa RI:n toimintaperiaatteiden kanssa. Ryhmät vastaavat itse kuluistaan. Jotta harrastusryhmä voitaisiin rekisteröidä RI:n toimintamuodoksi, sen on täytettävä RI:n RRVF-työryhmän (Rotary Recreational and Vocational Fellowships) asettamat ehdot.

Harrastusryhmiä on nykyään yhteensä noin 100. Edustettuina ovat mm. erilaiset ammattikunnat, kulttuuri-, taide- ja urheilumuodot. Ammatillisia harrastusryhmiä, joita on noin 50, on esim. tilintarkastajille, arkkitehdeille, tietotekniikan taitajille, hammaslääkäreille, lakimiehille, lainvalvojille ja pörssivälittäjille. Vapaa-ajan harrastusryhmistä, joita on myös noin 50, mainittakoon esimerkiksi veneilijät, lentäjät, shakinpelaajat, golffaajat, ratsastajat, viininmaistajat ja partiolaiset.

Harrastusryhmistä kiinnostuneet rotarit voivat solmia yhteyksiä oman erikoisalansa ryhmään ilmoittautumalla RI:lle, joka kanavoi ilmoituksen mainitun harrasturyhmän koordinaattorille. Tiedot nykyisistä harrastusryhmistä löytyvät Official Directorysta ja RI:n Internet-osoitteesta: http://www.icufr.org/rrvffrm2.html

Rotaryn ystävyysvaihto

Rotaryn ystävyysvaihdon puitteissa rotarit ja heidän perheensä vierailevat muiden rotarien perheissä eri puolilla maailmaa. Toimintamuotoja on kahdenlaisia. Toisessa yhteistyö tapahtuu klubitasolla, toisessa piiritasolla. Myös samoissa ammateissa toimivien rotarien välillä esiintyy tällaista vierailutoimintaa.

Ystävyystoiminnan käytännön järjestelyt perustuvat vuosittain tammikuussa julkaistavaan kansainväliseen luetteloon, jossa toimintaan mukaan haluavat rotarit kuvaavat omaa kotiympäristöään, ilmoittavat yhteystietonsa sekä vierailutoivomuksensa. Keskinäisestä yhteydenotosta vastaavat luettelossa mukana olevat rotarit itse.

 

5. UUDET SUKUPOLVET

Uudet sukupolvet palveluväylä ottaa huomioon ne merkittävät edistysaskeleet joita on otettu nuorten ja nuorten aikuisten piirissä toteutettujen johtamiskehityksen toiminnan ja nuorten mukana olon suhteen yhteiskuntapalvelun saralla ja kansainvälisissä vaihto-ohjelmissa jotka vahvistavat rauhanaatetta ja kasvatusta ja eri kulttuurien ymmärtämystä.

Jokaisen rotarin velvollisuutena on valmentaa uusia sukupolvia – kaikkia nuoria 30 vuoden ikään asti – ottamaan vastaan tulevaisuuden haasteet, samalla tunnistaen heidän tarpeiden moninaisuuden. Kaikkia klubeja ja piirejä kehotetaan toteuttamaan projekteja, jotka täyttävät uusien sukupolvien perustarpeita:

· Terveys

· Ihmisarvo

· Koulutus

· Itsensä kehittäminen

Rotaryn ohjelmia uusia sukupolvia varten ovat:

· Interact

· Rotaract

· RYLA

· Nuorisovaihto

Osa Rotaryn palveluohjelmien valikoimaan sisältyvistä ohjelmista, kuten uhanalaiset lapset, terveydenhoito, luku-, kirjoitus- ja laskutaito, kohdistuvat uusien sukupolvien tarpeisiin.

Rotary Internationalin pyrkimyksenä on kehittää ja ylläpitää mahdollisimman turvallista elinympäristöä kaikille Rotaryn aktiviteetteihin osallistuville nuorille. Rotareiden, heidän puolisoidensa, partneriensa ja muiden vapaaehtoisten tulee parhaan kykynsä mukaan turvata lasten ja niiden nuorten hyvinvointi, joiden kanssa he ovat tekemisissä sekä estää näihin kohdistuvan väärinkäytön, niin fyysisen, seksuaalisen kuin henkisen.

Keitä on sivustolla?

Sivustolla on 13 vierasta